برآورد د?ز جذبی ناشی از جیوه جذب شده درکلیهها به روش MIRD ومقایسه با کد مونتکارلویMCNP

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0