بررسی اثر pH و مقادیر مولی بر خلوص رادیوداروهای 188Re-HEDP و 186Re-HEDP

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0