کالیبراسیون سیستم اسپکترومتری گاما و کنترل کیفی نتایج آنالیز عناصر کمیاب خاکی در نمونه های محیطی به روش فعال سازی نوترونی دستگاهی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0