بررسی چگونگی تغییرات مد های تشدید با افزایش تعداد کاواک ها در تیوب اصلی شتابدهنده خطی الکترون

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0