تأثیر دزهای مختلف پرتو گاما بر میزان پرولین، قند های محلول و آنزیم پر اکسیداز دو ژنوتیپ گندم(Triticum aestivum L.) در شرایط گلخانه

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0