سنجش میزان رادیواکتیویتهی طبیعی در سنگ آهن معدن چغارت -بافق به روش طیفسنجی گاما

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0