مطالعه بر روی سینتیک، ایزوترم، مکانیسم و منحنی عبور در جذب اورانیوم از محیط های آبی توسط میکروکپسول های DEHPA & TBP

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>