حذف گادولینیم از محلولهای آبی با استفاده از کروماتوگرافی استخراجی شامل رزین جدید آغشته به استخراج کننده سیانکس 923

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0