بازیافت اورانیوم از پسماند مایع کارخانه UCF اصفهان توسط جاذبنانو حفرهMCM-41: بررسی تأثیر حضور بعضی از آنیون ها بر روی جذب اورانیوم

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0