به دست آوردن ضریب انتقال حرارت اطراف میله سوخت توسط یک لوپ تحت فشار

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
کلیدواژه ها
0