محاسب? پارامترهای نوترونیکی و حرارتی در دو راکتور هسته ای از نسل دوم و سوم با قدرت های مشابه به منظور پی بردن به علت ارتقاء

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0