معرفی توابع لوباتوجهت حل معادله ترابرد درمختصات یک بعدی با استفاده از روش اجزای محدود طیفی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0