محاسبه پارامترهای نوترونی هدف تلاشی در راکتور زیر بحرانی واداشته با شتابدهنده TRIGA

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (354.23 K)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0