شبیه سازی سیستم درمانی کوتاه برد چشمه 192-Ir برای محفظه های درون حفرهای تاندم و اووئید با کد MCNPX و اعتبارسنجی تجربی با دزیمترهای TLD

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>