بهینه سازی محل کاشت سوزن های ایریدیوم در درمان سارکوما به کمک شبیه سازی مونت کارلوMCNP
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (220.64 K)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0