شبیه سازی مدل کامل سر و گردن در فانتوم بزرگسال با استفاده از روش مونت کارلو 15-MIRD بر اساس مدل و محاسبه دز رسیده از MCNP4Cو کد شبیه سازی بر اعضای این مدل با استفاده از 252Cfچشمه خارجی MCNPXکد

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>