بررسی پارامترهای تولید رادیو ایزوتوپ کروم-۵۱ تحت واکنش V51(p,n)cr51

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>