بررسی اثر حجم های مختلف تیروئید در انرژی جذبی ناشی از 1311 و تعیین در جذبی به روش MIRD و کد MCNPX
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (246.07 K)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0