تبدیل I129 و Np237 با استفاده از نوترونهای حاصل از فرایند تلاشی هسته ای در راکتورهای ADS به وسیله کد MCNPX

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (238.64 K)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>