توانایی دستگاه ICR در جداسازی ایزوتوپهای اورانیوم با تعیین غلظت گونه یونی ایزوتوپ مطلوب پس از گرمایش تشدیدی سیکلوترونی یونی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>