محاسبه ثابت پایداری کمپلکس های اورانیوم (VI) با اسید آمینه آسپارژین در قدرتهای یونی مختلف به روش SIT

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>