اندازه گیری نسبت ایزوتوپی 13c/12C در نمونه CO2 برای طراحی روش آنالیز نمونه های بیولوژیکی با سیستم GC-MS

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>