بررسی رابطه بین نسبت ترازهای انرژی و رفتار آماری سیستم های هسته ای برای ناحیه گذار (6) O ده (5)U در مدل IBM

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>