بررسی حالت (۱۴۰۵) حاصل از تشکیل حالت شبه مقید Kp در برخورد پروتون های پر انرژی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>