مطالعه تاثیر چاه دوم پتانسیل در برآورد زمان شکافت و تعداد نوترونهای خروجی قبل از فرایند شکافت

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>