مطالعه اثرات فزونی نوترون بر روی پتانسیل برهمکنشی و سطح مقطع های همجوشی با استفاده از مدل دابل - فولدینگ

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>