طراحی و ساخت پروب مغناطیسی بهینه برای اندازه گیری جریان تخلیه الکتریکی در لحظه وقوع تنگش در دستگاه پلاسمای کانونی SBUPF1

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>