شبیه سازی تغییرات فشار، جریان و فرکانس اعمالی در مولد پلاسمای کوپل شده اندوکتانسی و بررسی تأثیر این تغییرات بر مولد مشابه ساخته شده

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>