بررسی معادله توازن انرژی در سیستمهای همجوشی برای واکنشهای 6Li (d,p) 7Li, GLi (d,n)7Be

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>