بررسی روند رنگبری رنگ های راکتیو Remazol Navy Blue GG و Remazol Black B تحت تابش های الکترونی و ازن دهی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (246.83 K)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>