بررسی و مقایسه اثر پرتودهی الکترونی و ازن زنی بر روی رنگ زدایی رنگ گوگردی Sulphur BlackB و دیسپرس Aripers yellow 4GWL

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>