بررسی نقش نانو ذرات B,C و Cd در جذب و هدایت نوترون های حاصل از چشمه نوترونی Am- Be و شبیه سازی آن با کد MCNP4C

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>