شبیه سازی رفتار آشکارساز سوسوزن پلاستیکی در سیستم آشکارساز مواد پرتوزا در وسایل نقلیه متحرک با استفاده از کدهای FLUKA و Geant4

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>