تعیین دز اپتی مم پرتوتابی با اشعه گاما به منظور القای جهش در قارچ Trichoderma viride
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (250.63 K)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0