مقایسه ی آشکارسازهای سوسوزنی LaBry:Ce و Sal(Tr با استفاده از داده های تجربی و شبیه سازی توسط کد MCNP 4C

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>