محاسبه ارتفاع بحرانی میله های کنترل راکتور HTTR در شرایط راکتور سرد صفر قدرت به روش مونت کارلو با شبیه سازی غیر همگن

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (256.36 K)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>