برآورد زمان باقیمانده تا شکل گیری گرمای ذوب در قلب راکتور 1000-WWER در رژیم خنک سازی اضطراری به هنگام توقف سیستم تأمین انرژی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>