تکثیر شار نوترونی و محاسبه ی چگالی تریتیوم در ترکیب LiD در آب سنگین راکتورهای قدرت

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0
مراجع
<p>-1</p>