امکان سنجی نوترونیک جایگزینی مجتمع های سوخت کنترلی با غنای بالا ( HEU-CFE ) با مجتمع های سوخت کنترلی با غنای پایین ( LEU-CFE ) و محاسبه پارامترهای سینتیک در آرایش قلب ترکیبی (Mixed-Core)

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0
مراجع
<p>-1</p>