بهینه سازی الگوی چیدمان قلب راکتور PWR با استفاده از روش بیزین و زنجیره مارکوف مونت کارلو

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0
مراجع
<p>-1</p>