محاسبه توزیع ایزوتوپهای سوخت در طول سیکل اول راکتور بوشهر توسط کوپل کدهای WIMS-D5 CITATION و COBRA-EN

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0
مراجع
<p>-1</p>