جبرانسازی رفتار غیر خطی کنترل ولو در سیستم توربین بخار نیروگاه هسته ای
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (169.75 K)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0