بررسی یک مدل ریاضی و معرفی چند کد کامپیوتری جهت شبیه سازی فعالیت پرتوزایی محصولات خوردگی و انتقال و انباشت این مواد در خنک کننده LWR

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>