آنالیز رفتار حباب و تعیین سهم کمی مکانیزم های مختلف انتقال حرارت ناحیه جوشش هسته ای فروسرد بر روی یک میله داغ
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (219.38 K)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0