بررسی اثر تغییر شکل و تحریکات تجمعی بر روی چگالی ترازهای انرژی هسته ای در سری لانتانیدها با استفاده از نظریه میکروسکوپی ابر شارة تعمیم یافته

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>