محاسبه سهم حضور ابر پایون و ذره دلتا بعنوان اثرهای محیط هسته ای در تابع ساختار هسته های دوترون ، تریتیوم و هلیوم ۳

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>