چرا پتانسیل های نوکلئون- نوکلئون قادر به توجیه نتایج تجربی سه نوکلئونی نمی باشند

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (203.64 K)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>