تعیین وابستگی پارامترهای کشتاور لختی دورانی هسته های زوج زوج پایدار ۱۸۶>A>۱۵۲ به عدد جرمی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>