محاسبه انرژی بستگی و شعاع باری دوترون در حضور پتانسیل یوکاوا و پتانسیل تبادلی پیون با استفاده از روش تحلیلی Nikiforov-Uvarov
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (276.04 K)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0