محاسبه انرژی بستگی و شعاع باری دوترون در حضور پتانسیل یوکاوا و پتانسیل تبادلی پیون با استفاده از روش تحلیلی Nikiforov-Uvarov

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>