بررسی ساختار هسته Dy با استفاده از تقارن دینامیکی جزئی (3)SU
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (214.72 K)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0